ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

ترجمه شده به زبان های دیگر

فضائل مولا ترجمه کتاب: فضائل مولا

فضائل مولا ترجمه کتاب: فضائل مولا

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: فضائل مولا ترجمه کتاب: فضائل مولا ✍🏻 نویسنده: استاد ناصر باقری بیدهندی مترجم: شیخ کاظم حسین معصومی انتشارات: فدائیان اهل

آداب زندگی ترجمه کتاب: «آیین زندگی»

آداب زندگی ترجمه کتاب: «آیین زندگی»

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: آداب زندگی ترجمه کتاب: «آیین زندگی» ✍🏻 نویسنده: علامه محمد باقر فشارکی ره تصحیح و تحقیق: استاد ناصر باقری بیدهندی