ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

رسانه

درس رجال جلسه هجدهم

درس رجال جلسه هجدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه هجدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه هفدهم

درس رجال جلسه هفدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه هفدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه شانزدهم

درس رجال جلسه شانزدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه شانزدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه پانزدهم

درس رجال جلسه پانزدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه پانزدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه چهاردهم

درس رجال جلسه چهاردهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه چهاردهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه سیزدهم

درس رجال جلسه سیزدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه سیزدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه دوازدهم

درس رجال جلسه دوازدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه دوازدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه یازدهم

درس رجال جلسه یازدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه یازدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه دهم

درس رجال جلسه دهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه دهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه نهم

درس رجال جلسه نهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه نهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه هشتم

درس رجال جلسه هشتم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه هشتم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه هفتم

درس رجال جلسه هفتم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه هفتم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر