ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

رسانه

درس رجال جلسه نوزدهم

درس رجال جلسه 19

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه نوزدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه هجدهم

درس رجال جلسه 18

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه هجدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه هفدهم

درس رجال جلسه ۱۷

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه هفدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه شانزدهم

درس رجال جلسه 16

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه شانزدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه پانزدهم

درس رجال جلسه 15

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه پانزدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه چهاردهم

درس رجال جلسه 14

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه چهاردهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه سیزدهم

درس رجال جلسه 13

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه سیزدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه دوازدهم

درس رجال جلسه 12

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه دوازدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه یازدهم

درس رجال جلسه 11

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه یازدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه دهم

درس رجال جلسه 10

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه دهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه نهم

درس رجال جلسه 9

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه نهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه هشتم

درس رجال جلسه 8

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔸جلسه هشتم 🔹بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر