ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

رسانه

درس رجال جلسه هفتم

درس رجال جلسه 7

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه هفتم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه ششم

درس رجال جلسه 6

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه ششم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه پنجم

درس رجال جلسه 5

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه پنجم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه چهارم

درس رجال جلسه 4

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه چهارم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه سوم

درس رجال جلسه 3

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه سوم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه دوم

درس رجال جلسه 2

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه دوم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه اول

درس رجال جلسه 1

🔊 صوت درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه اول 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه بیستم

درس رجال جلسه بیستم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه بیستم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه نوزدهم

درس رجال جلسه نوزدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه نوزدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر