ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

فیلم

درس رجال جلسه اول

درس رجال جلسه اول

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه اول 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر