ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

فیلم

درس رجال جلسه سیزدهم

درس رجال جلسه سیزدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه سیزدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه دوازدهم

درس رجال جلسه دوازدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه دوازدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه یازدهم

درس رجال جلسه یازدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه یازدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه دهم

درس رجال جلسه دهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه دهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه نهم

درس رجال جلسه نهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه نهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه هشتم

درس رجال جلسه هشتم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه هشتم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه هفتم

درس رجال جلسه هفتم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه هفتم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه ششم

درس رجال جلسه ششم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه ششم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه پنجم

درس رجال جلسه پنجم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه پنجم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه چهارم

درس رجال جلسه چهارم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه چهارم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه سوم

درس رجال جلسه سوم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه سوم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه دوم

درس رجال جلسه دوم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه دوم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر