ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

فیلم

درس رجال جلسه بیست و پنجم

درس رجال جلسه بیست و پنجم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه بیست و پنجم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد

درس رجال جلسه 24

درس رجال جلسه بیست و چهارم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه بیست و چهارم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد

درس رجال جلسه 23

درس رجال جلسه بیست و سوم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه بیست و سوم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد

درس رجال جلسه22

درس رجال جلسه بیست و دوم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه بیست و دوم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد

درس رجال جلسه ۲۱

درس رجال جلسه بیست و یکم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه بیست و یکم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد

درس رجال جلسه بیستم

درس رجال جلسه بیستم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه بیستم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه نوزدهم

درس رجال جلسه نوزدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه نوزدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه هجدهم

درس رجال جلسه هجدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه هجدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه هفدهم

درس رجال جلسه هفدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه هفدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه شانزدهم

درس رجال جلسه شانزدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه شانزدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه پانزدهم

درس رجال جلسه پانزدهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه پانزدهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر

درس رجال جلسه چهاردهم

درس رجال جلسه چهاردهم

🎞 فیلم درس رجال 🎙استاد ناصر باقری بیدهندی 🔹جلسه چهاردهم 🔸بر مبنای کتاب درس گفته های رجالی استاد ناصر باقری بیدهندی نویسنده: محمد باقری صدر