ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

تاریخ

فرزانه‌ای که با حدیث و دعا زیست و از مفاخر روحانیت بود

تاریخ نگری محدث قمی «ره»

📚 #معرفی_مقاله ⬇️ #دانلود_فایل_مقاله 📄 عنوان: تاریخ نگری محدث قمی «ره» ✍🏻 نویسندگان: رحمت الله بانشی استاد ناصر باقری بیدهندی 📖 مجله: دو فصلنامه علمی

شناخت نامه قم «رجال قم» با مقاله ای به کوشش: استاد ناصر باقری بیدهندی با عنوان: اشعریان قم نوشته آقا میرزا محمدعلی معلم حبیب آبادی

شناخت نامه قم «رجال قم» با مقاله ای به کوشش: استاد ناصر باقری بیدهندی با عنوان: اشعریان قم نوشته آقا میرزا محمدعلی معلم حبیب آبادی

📚 #معرفی_کتاب 💠 #مقالات_چاپ_شده_در_کتاب_های_مجموعه_مقالات 📖 نام کتاب: شناخت نامه قم «رجال قم» جلد چهارم ✍🏻 زیر نظر: علی بنایی قمی مرکز قم پژوهی با مقاله

مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با مقاله ای از: مرتضی عبدالوهابی استاد راهنما: استاد ناصر باقری بیدهندی با عنوان: سیمای کهک

مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با مقاله ای از: مرتضی عبدالوهابی استاد راهنما: استاد ناصر باقری بیدهندی با عنوان: سیمای کهک

📚 #معرفی_کتاب 💠 #مقالات_چاپ_شده_در_کتاب_های_مجموعه_مقالات 📖 نام کتاب: مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها جلد چهارم ✍🏻 با مقاله ای از: مرتضی